Translate

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego w Zespole Szkół nr 39

Zespół do Spraw Doradztwa Zawodowego tworzą: 
 • Dorota Nasierowska
 Dyrektor Zespołu Szkół nr 39 im. prof. E. Jankowskiego
 • Bożenna Wapińska
nauczycielka przedmiotów zawodowych – przewodnicząca zespołu
 • Magdalena Karbowiak
pedagog szkolny
oraz
 • pozostali nauczyciele Szkoły.


ZAŁOŻENIA DO SZKOLNEGO PLANU DZIAŁAŃ ZESPOŁU DS. DORADZTWA ZAWODOWEGO

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 39 IM. E. JANKOWSKIEGO WARSZAWA, UL. BEŁSKA 1/3


Szkolny Plan działań Zespołu ds. Doradztwa Zawodowego został stworzony w celu popularyzowania wśród naszych uczniów znaczenia planowania kariery zawodowej przez całe życie. Chcemy, by nasi absolwenci byli gotowi do podejmowania wyzwań, jakie będą pojawiać się po ukończeniu kształcenia w Naszej Szkole.


Zadania główne

  • POGŁĘBIANIE WIEDZY O ZAWODACH I WYMAGANIACH ZWIĄZANYCH Z ICH WYBOREM

  • WYZWALANIE AKTYWNOŚCI DO PLANOWANIA WŁASNEJ KARIERY

  • PRZYGOTOWYWANIE DO PODEJMOWANIA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

  • PRZYGOTOWYWANIE DO WEJŚCIA NA RYNEK PRACY

  • TWORZENIE ZASOBÓW INFORMACYJNYCH, DYDAKTYCZNYCH I METODYCZNYCH Z ZAKRESU DORADZTWA ZAWODOWEGO

  • WDRAŻANIE RÓŻNYCH FORM PRACY Z UCZNIEM

  • POPULARYZOWANIE TEMATYKI DORADZTWA ZAWODOWEGO  Zadania szczegółowe

  • Ocenianie własnych zdolności i możliwości
  • Tworzenie systemu wartości realizowanych w poszczególnych sferach życia
  • Określanie zainteresowań i kierunków aktywności
  • Rozpoznawanie ról społecznych i modeli życia
  • Poznawanie wymagań świata pracy
  • Poznawanie grup zawodów
  • Nauka umiejętności wyznaczania celów zawodowych
  • Przygotowywanie planów dotyczących życia zawodowego
  • Planowanie ścieżek edukacyjnych
  • Zapoznawanie z ofertami edukacyjnymi szkół policealnych i wyższych
  • Poznawanie zasad rekrutacji do szkół policealnych i wyższych
  • Poznawanie praw i obowiązków absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej
  • Poznawanie aktywnych metod poszukiwania pracy
  • Tworzenie dokumentów aplikacyjnych
  • Przygotowywanie do rozmowy kwalifikacyjnej
  • Poznawanie zasad prawidłowego zawierania umów o pracę
  • Rozpoznawanie możliwości samozatrudnienia i zatrudnienia za granicą
  • Gromadzenie materiałów, filmów, programów multimedialnych, poradników metodycznych, prenumerata czasopism
  • Stosowanie poradnictwa grupowego
  • Wdrażanie poradnictwa indywidualnego
  • Stosowanie aktywnego przepływu informacji
  • Uczestniczenie w targach edukacyjnych
  • Uczestniczenie w targach pracy
  • Współpracowanie z instytucjami
  • Współpracowanie z rodzicami
  • Współpracowanie z lokalnymi przedstawicielami rynku pracy

   

  Formy realizacji

  • godziny lekcyjne: wychowawcze, wychowanie do życia w rodzinie, przedmioty powiązane z przedsiębiorczością, przedmioty zawodowe, języka polskiego
  • spotkania z rodzicami i absolwentami Szkoły
  • zajęcia w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
  • samokształcenie
  • gazetka szkolna, strona www szkoły, Facebook szkoły, blog o zawodzie technik ochrony środowiska
  • targi edukacyjne
  • spotkania ze studentami
  • współpraca z placówkami oświatowymi zatrudniającymi doradcę zawodowego
  • współpraca z  Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,
  • ścienna tablica informacyjna
  • okolicznościowe plakaty
  • ogólnoszkolne konkursy z zakresu przedsiębiorczości i doradztwa zawodowego
  • udział w targach pracy i edukacyjnych
  • współpraca z rodzicami