Translate

Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne

Rola poradni psychologiczno-pedagogicznych:

  • Diagnozowanie dzieci i młodzieży – poradnia wydaje opinie i orzeczenia, wspomaga nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi i rodzicami
  • Udzielanie dzieciom, młodzieży i rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej – pracownicy poradni prowadzą terapie, grupy wsparcia, warsztaty, udzielają porad, mediują, interweniują w sytuacjach kryzysowych.
  • Wspieranie wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły – pracownicy podpowiadają nauczycielom, jak rozwiązać problemy wychowawcze, rozpoznać potrzeby uczniów i rozwijać talenty, współpracują ze szkołą przy udzielaniu uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, podejmują działania edukacyjne z zakresu profilaktyki uzależnień i ochrony zdrowia psychicznego. Do zadań poradni należy właściwa organizacja kształcenia uczniów niepełnosprawnych. Poradnia wspólnie ze szkołą określa niezbędne warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, także z wykorzystaniem TIK, odpowiednio do potrzeb i możliwości ucznia niepełnosprawnego. Poradnie  prowadzą specjalistyczną diagnozę dziecka, określają jego potrzeby edukacyjne i rozwojowe oraz wskazują warunki ich realizacji, formy terapii i rewalidacji, potencjalne możliwości, mocne strony dziecka. Działania te mają na celu zaprojektowanie środowiska edukacyjnego oraz wsparcie merytoryczne dyrektora i nauczycieli pracujących z dzieckiem niepełnosprawnym, tak by proces uczenia był jak najbardziej efektywny.
  • Wspomaganie szkół, przedszkoli i placówek poprzez zaplanowane działanie realizowane bezpośrednio w szkole lub placówce, mające na celu poprawę jakości jej pracy. Obowiązkiem poradni jest zaplanowanie i prowadzenie działań mających na celu poprawę jakości pracy szkoły w zakresie wynikającym z kierunków polityki oświatowej państwa, zmian wprowadzanych w systemie oświaty, wymagań stawianych szkołom, realizacji podstaw programowych, rozpoznawania potrzeb dzieci i młodzieży oraz indywidualizacji procesu nauczania i wychowania, wyników i wniosków nadzoru pedagogicznego, wyników sprawdzianu i egzaminów, a także – co bardzo ważne – innych potrzeb wskazanych przez przedszkole, szkołę lub placówkę. Wspomaganie to proces ciągły, obejmujący kilka etapów: diagnozę potrzeb, zaplanowanie działań naprawczych, wdrożenie  zmian, ocenę efektów, opracowanie wniosków do dalszej pracy. Poradnia towarzyszy szkole na wszystkich etapach podnoszenia jakości pracy, nauczania i wychowania.