Translate

Kształcenie przez całe życie

  Pojęcie kształcenia ustawicznego

Współczesne uwarunkowania - nadzwyczaj szybki rozwój technologii informacyjnych i postęp techniczny - zmuszają nas wszystkich do stałego zdobywania nowej wiedzy i umiejętności. Life - long learning jest pojęciem określającym naukę, rozwój indywidualny i społeczny oraz ciągłe podnoszenie kwalifikacji, kompetencji, a także wiedzy ogólnej w okresie całego życia.

Obejmuje ono wszystkie etapy naszego funkcjonowania: od wieku przedszkolnego do emerytury włącznie.
 
Kształcenie ustawiczne jest jednym z priorytetów Unii Europejskiej. Dzięki temu powstanie silna gospodarka europejska,  oparta na najnowszej wiedzy.
Poziom wykształcenia i stała gotowość do dalszego kształcenia się oraz rozwijania swoich umiejętności i zdobywania nowych kompetencji w sposób zdecydowany wpływają na naszą pozycję zawodową.Jednym z elementów szeroko pojmowanej koncepcji uczenia się przez całe życie jest kształcenie ustawiczne (ang. continuing training). Może być ono realizowane nie tylko w formach szkolnych, ale również pozaszkolnych.Oznacza to, że osoby dorosłe powinny stale podnosić, a nawet zmieniać swoje kwalifikacje, uzupełnić wykształcenie, doskonalić zdolności, poszerzać wiedzę.

Gdzie możemy realizować  kształcenie ustawiczne?

Po ukończeniu szkoły możemy zdobywać nowe kompetencje w różnego rodzaju ośrodkach, uczelniach wyższych. Jest to droga tzw. kształcenia formalnego.
Kształcenie nieformalne to pozostałe źródła wiedzy i umiejętności. One również składają się na nasz rozwój oraz uczenie się przez całe życie. Śmiało można zaryzykować stwierdzenie, że jest bardzo ważne w naszym życiu.

Zapamiętaj!

Szkoła nie jest ostatnim etapem  kształcenia. Wiedzę i umiejętności  zdobywasz stale!

 

Krótki film: Europa czeka 

 

Zobacz film o Polskiej Ramie Kwalifikacji 

Polska Rama Kwalifikacji 


Możliwości kształcenia na odległość, czyli kursy e-learningowe:

Co to jest "kształcenie na odległość"? 

Kto może kształcić się na odległość? Więcej możesz przeczytać na stronach:

Wikipedia o kształceniu ustawicznym