Translate

Koncepcja doradztwa zawodowego

 

Warszawski System Doradztwa Zawodowego


Współczesny rynek edukacji i pracy wymaga ciągłych zmian. Każdy z nas musi być przygotowany na ciągłe zmiany jakie wywołuje globalizacja rynku pracy, postęp techniczny i technologiczny, uwarunkowania gospodarcze. W celu dostosowywania się do ciągłych zmian musimy mieć umiejętności planowania kariery edukacyjno- zawodowej,  podejmowania trafnych decyzji, dokonywania wyborów. 

Planowanie  jest  procesem występującym w okresie całego życia


Poradnictwo zawodowe oraz działania z zakresu orientacji zawodowej pomagają w kształtowaniu kariery.  


Poradnictwo zawodowe:

 • przeciwdziała wykluczeniu społecznemu,
 • pomaga w dokonywaniu trafnych wyborów zawodowych oraz ścieżek edukacyjnych,
 • wzmacnia poczucie wartości.

ORGANIZACJA SYSTEMU DORADZTWA ZAWODOWEGO

 • Koordynatorzy szkolni
 • koordynatorzy dzielnic
 • Biuro Edukacji oraz WCIES
 • Szkoły ponadgimnazjalne
 • Gimnazja
 • Szkoły podstawowe
Biuro Edukacji m.st. Warszawy oraz Centrum Innowacji Edukacyjno- Społecznych i Szkoleń w Warszawie koordynuje system doradztwa.

KOORDYNATORZY SZKOLNI


Koordynatorzy szkolni powołani przez dyrektora szkoły ponoszą współodpowiedzialność za realizację doradztwa zawodowego na terenie szkoły. Osoby te organizują WSDZ, planują działania w szkole, pomagają innym nauczycielom w prowadzeniu zajęć.
Realizację zadań omawiają z koordynatorem poradni psychologiczno- pedagogicznej i z nim bezpośrednio ustalają zasady współpracy. Liderzy mają obowiązek tworzenia stałego punktu informacji zawodowej dla uczniów (biblioteka, sala lekcyjna) - publikacje, informatory o zawodach, ulotki OHP i uaktualniania bazy informacyjnej o kierunkach kształcenia, o sytuacji na rynku pracy właściwych dla danego poziomu kształcenia dla uczniów i rodziców, organizowania spotkań z przedstawicielami różnych zawodów, pracodawcami rynku lokalnego, uczelni wyższych, absolwentami szkół, dążenia do wyposażania szkoły w programy komputerowe, informatory.

 

Zadania Szkolnych Koordynatorów Doradztwa Zawodowego:


 • kompleksowa realizacja programu Warszawskiego Systemu Doradztwa Zawodowego,
 • opracowanie i przedstawienie dyrektorowi szkoły harmonogramu realizacji programu,
 • udział w spotkaniach z koordynatorami poradni psychologiczno - pedagogicznych,
 • udział w szkoleniach,
 • zorganizowanie spotkania informacyjnego dla rady pedagogicznej we współpracy z koordynatorami poradni psychologiczno- pedagogicznych,
 • powołanie zespołu nauczycieli współpracujących w szkole i realizujących zadania programu WSDZ,
 • opracowanie wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego i przedstawienie radzie pedagogicznej,
 • przeszkolenie nauczycieli realizujących scenariusze zajęć,
 • cykliczne spotkania z koordynatorami poradni,
 • organizacja punktu informacji zawodowej dla uczniów (biblioteka, pracownia informatyczna, sala przedsiębiorczości),
 • wnioskowanie do dyrektora szkoły o pomoce zawodoznawcze: informatory, broszury, ulotki, programy komputerowe, filmy, testy, kwestionariusze,
 • przekazywanie informacji uczniom o konkursach, targach edukacyjnych,
 • organizowanie wycieczek zawodoznawczych , warsztatów , spotkań z przedstawicielami zawodów i uczelni,
 • organizacja na terenie szkoły prelekcji , pogadanek dla rodziców,
 • organizacja spotkań, indywidualnych konsultacji z doradcami z poradni na terenie szkoły dla uczniów i rodziców,
 • monitorowanie na bieżąco realizacji zajęć, współpraca z poradnią,
 • sporządzanie informacji zwrotnych – ewaluacja dla koordynatorów poradni dotycząca realizacji zajęć w szkole (ilościowa i jakościowa według opracowanych standardów).
Efektywne działanie systemu doradztwa zawodowego wiąże się z aktywną współpracą z wieloma instytucjami, organizacjami, urzędami świadczącymi usługi poradnictwa zawodowego.
Należy brać udział w organizowanych przez nie przedsięwzięciach, np.:
 • Dzień Przedsiębiorczości,
 • Ogólnopolski Tydzień Kariery,
 • Szkoła Przedsiębiorczości.

Instytucje dostarczają także publikacji z zakresu poradnictwa, propozycje scenariuszy, programy komputerowe, aktualne informacje dotyczące rynku pracy.


 W Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, które mieści się w Warszawie, przy ul. Starej 4, działa Zespół Nauczycieli - doradców metodycznych Przedmiotów Zawodowych i Doradztwa Zawodowego. Powstaje tam Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego.

 

Więcej o Warszawskim Systemie Doradztwa Zawodowego przeczytasz na stronach:

Koncepcja Warszawskiego Systemu Doradztwa Zawodowego

Warszawski System Doradztwa Zawodowego BE

Organizacja Warszawskiego Systemu Doradztwa Zawodowego

Facebook Warszawskiego Systemu Doradztwa Zawodowego 

 

Rada Miasta m.st. Warszawy przyjęła uchwałę w sprawie Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020


Więcej o rozwoju edukacji w Warszawie przeczytasz na stronach:

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Strona Biura edukacji m. st. Warszawa